Kontakt

Telefón a email
+421 903 606 048
ranajky@firma.zoznam.sk

Prevádzkovateľ
Zoznam, s.r.o.
Viedenská cesta 3-7
851 01 Bratislava

IČO: 36 029 076
DIČ: 2020091997
IČ pre DPH: SK2020091997
Register: OS Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 24598/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Bratislava
Číslo účtu: 2624131673/1100
IBAN: SK45 1100 0000 0026 2413 1673